Dzisiaj jest

STRONA GŁÓWNA || Z ŻYCIA TOWARZYSTWA ||  ABSOLWENCIProtokół

Z posiedzenia Władz i Członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dnia 24.05.2018 r.

Porządek zebrania:

1/ Informacja o aktualnie realizowanych zadaniach statutowych Towarzystwa.

2/Sprawozdane finansowe za 2017 i preliminarz przychodów i wydatków na rok 2018.

3/ Sprawy organizacyjne związane z Uroczystym Zebraniem i Zjazdem Absolwentów.

4/ Wolne wnioski i propozycje.

 

Szczegółowy zapis Protokołu wraz z listą obecności oraz załącznikami znajduje się w dokumentacji Towarzystwa Przyjaciół Szkól.

 

 

Protokołowała
Ewa Pabich
Zamieścił: Kurzawa Michał


Protokół

Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dnia 10.05.2018 r.

Porządek zebrania:

1/ Otwarcie.
2/ Sprawy związane z przygotowaniem zebrania ogólnego sprawozdawczego.
3/ Omówienie przygotowań do Uroczystego zebrania Towarzystwa i Zjazdu Absolwentów.
4/ Opracowanie projektu preliminarza wydatków na rok 2018.

 

Ad.1. Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski, który odczytał porządek zebrania.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Po wstępnej dyskusji wyznaczono termin zebrania ogólnego członków na 24.05.2018 r. na godz.17.002 w budynku szkolnym.
Ustalono dwa sposoby powiadomienia członków; telefoniczny i listowny.

Ad. 3. Kol. Przewodniczący podał ostateczną uzgodnioną z Dyrekcją Szkoły datę Uroczystego zebrania Towarzystwa połączonego ze Zjazdem Absolwentów. Termin to planowany wcześniej 30 czerwca 2018 r. Z powodów od Szkoły niezależnych w tym roku nie ma możliwości korzystania z internatu.

Ad. 4. Zaproponowany projekt preliminarza przychodów i wydatków został przez zebranych zaakceptowany.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała
 Ewa Pabich

 

Szczegółowy zapis Protokołu znajduje się w dokumentacji Towarzystwa.

 Zamieścił: Kurzawa MichałOgólne zebranie wszystkich członków Towarzystwa 
 
Na zebraniu Zarządu ustalono termin ogólnego zebrania wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
Odbędzie się ono w dniu 24 maja o godz. 17:00 w świetlicy Zespołu Szkół Rolniczych w Wojsławicach.

Porządek zebrania:
- Informacja o aktualnie realizowanych zadaniach statutowych Towarzystwa
- Sprawozdanie finansowe
- Sprawy organizacyjne
- Wolne wnioski i propozycje

Na zebranie zapraszamy przedstawicieli klas zainteresowanych zjazdem absolwentów.


Przewodniczący:
Bogumił Skąpski

Zamieścił: Kurzawa Michał


Protokół
Z posiedzenia Władz i Członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
z dnia 12.09.2017 r.
Porządek zebrania:
1) Otwarcie.
2) Podsumowanie Uroczystego Zebrania z czerwca 2017 r.
3) Wytyczne dla prac Zarządu na okres 09.2017-04.2018
4) Sprawy organizacyjne.
5) Wolne wnioski.

Ad.1. Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski, który odczytał porządek zebrania.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Kol. Przewodniczący przekazał opinie uczestników, którzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy. Stwierdził, że już przygotowujemy liderów do kompletowania swoich Jubileuszowych roczników. Rozliczenie finansowe przekazała Kol. Zofia Burska.
Szczegółowe zestawienie finansowe znajduje się w dokumentach Towarzystwa.
Ad. 3
Jako najbliższe zadania dla Zarządu Kol. Przewodniczący wymienił:
- zakup i dostarczenie wiązanki okolicznościowej na grób Państwa Burcanów w terminie koniec października 2017 r.
- zakup nagród na imprezę sportową – Memoriał prof. Rudzkiego – zawody w tenisie stołowym, które mają odbyć się na przełomie XI i XII.2017
- wsparcie rzeczowe dla Szkoły sfinansowane środkami Towarzystwa,
- zaktywizowanie promocji Towarzystwa wśród uczniów oraz Rady Pedagogicznej Szkoły, oraz w swoich środowiskach,
Ad.4 i 5
Dyr. Wiesław Sobociński zaproponował, by zainteresować absolwentów Technikum Technologii Żywności uczestnictwem w dorocznych spotkaniach Absolwentów. Kol. Anna Majchrzak i Teresa Sadowska mają zaproponować liderów i przedstawicieli klas.
Następne spotkanie planowane jest na wiosnę następnego roku. W sprawach pilnych posiadamy kontakt telefoniczny oraz jest możliwość zwołania spotkania w trybie szybkim.
Kol. Krystyna Sadowska zaproponowała powrót do dorocznych spotkań wszystkich członków Towarzystwa, gdzie będziemy podsumowywać działania naszego Stowarzyszenia. Tym tematem zająć się ma Kol. Krystyna Sadowska z Kol. Romualdą Daniszewską.
Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała
Ewa Pabich

Szczegółowy zapis Protokołu znajduje się w dokumentach Towarzystwa.


Protokół
z posiedzenia Władz i Członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
z dnia 27.06.2017 r.
Porządek zebrania:
1. Wstępne podsumowanie Uroczystego zebrania Towarzystwa oraz Zjazdu Absolwentów.
Zebranie, którego porządek przyjęto jednogłośnie otworzył Kol. Bogdan Skąpski.
Kol. Przewodniczący ocenił uroczystość jako bardzo udaną i napawającą optymizmem. Istnieje potrzeba organizowania tego typu uroczystości w kolejnych latach. Szczególną wdzięczność okazywali jubilaci obchodzący 50-lecie zdania matury.
Zainteresowanie kolejnym zjazdem przejawiają już roczniki 1968 i 1970-1975.
Kol. Mistrzak zaproponował szczegółowo omówienie tej sprawy na najbliższym zebraniu Rady.
Kol. Sadowska zaproponowała rozważenie powrotu do wcześniej organizowanych tzw. „zjazdów blokowych” tzn kilka po sobie następujących roczników. Te kwestie oraz inne wnioski nasuwające się po połączonym zebraniu ze zjazdem, zostaną omówione na zebraniu Rady Towarzystwa, którego termin wyznaczono na połowę września 2017 r.
Kol. Zofia Burska przedstawiła wstępne rozliczenie finansowe z odbytego Uroczystego Zebrania Towarzystwa oraz Zjazdu Absolwentów.
Przewodniczący podziękował także wszystkim członkom Rady za zaangażowanie w organizację,.
Ostateczna ocena i podsumowanie zostaną dokonane na wrześniowym posiedzeniu Rady Towarzystwa.
Szczegółowy zapis Protokołu znajduje się w dokumentach Towarzystwa.

Protokołowała
Ewa Pabich

Do góry 


Protokół
Z posiedzenia Władz i Członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
z dnia 06.06.2017 r.
Porządek zebrania:
1/ Otwarcie.
2/Ocena stanu przygotowań do Uroczystego zebrania Towarzystwa i spotkania Absolwentów w dniu 24.06.2017 r.
3/ Sprawozdanie z realizacji preliminarza za 2016 r. i podjęcie Uchwały o jego zatwierdzeniu.
4/ Opracowanie i przyjęcie preliminarza przychodów i wydatków na rok 2017.
5/ Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad.1. Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski, który odczytał porządek zebrania.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2 Poszczególnym członkom Towarzystwa zostały przedzielone zadania do wykonania. Stan przygotowań oceniono jako zadowalający.
Ad.3. Sprawozdanie z realizacji preliminarza przychodów i kosztów za rok 2016 przedstawiła Kol. Zofia Burska i stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. Zostało poddane głosowaniu i jednogłośnie przyjęte.
Ad.4. Kol. Zofia Burska przeczytała propozycję preliminarza na rok 2017, wymieniając jego poszczególne pozycje. Szczegółowy zapis znajduje się w dokumentacji Towarzystwa.
Plan preliminarza w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5.Kol. W sprawach różnych zabrała głos Kol. Krystyna Sadowska - skarbnik, w temacie zbierania wpłat gotówkowych. Kol. Bogusław Skąpski poinformował, że Towarzystwo było współorganizatorem i jednym ze sponsorów organizowanych przez Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy biegów przełajowych pod nazwą „Dzieciństwo bez przemocy”. Nasze wsparcie zostało docenione, otrzymaliśmy podziękowanie i rozważamy cykliczność w tym zakresie.
Zaproponował również udział uczestniczenia we współorganizacji zimowych halowych zawodów w skoku wzwyż w Rossoszycy.
Kol. Wiesław Sobociński zaproponował odwiedziny grobu Państwa Burcanów na Łódzkich Dołach. Rodzina zaproponowała okolice września 2017 r.
Na zakończenie Kol. Wiesław Sobociński zabrał głos stwierdzając, że roczniki świętujące 50 lecie ukończenia Szkoły są najlepszym potwierdzeniem więzi ze Szkołą. A do następnego organizowanego przez Szkołę Okrągłego jubileuszu Szkoły jeszcze 8 lat.:).

Protokołowała
Ewa Pabich

Szczegółowy zapis protokołu oraz podjęte Uchwały znajdują się w dokumentacji Towarzystwa.

Do góry 


Protokół
z posiedzenia Zarządu T.P.Sz.R. w dniu 25.04.2017.
Porządek posiedzenia:
1. Organizacja uroczystego zebrania Towarzystwa i balu Absolwentów.
2. Wolne wnioski.

Zebraniu przewodniczył kol. Bogumił Skąpski.
W całości poświęcone było organizacji uroczystego otwartego zebrania Towarzystwa i Zjazdu Absolwentów planowanych na 24.06.br. Oceniono stan przygotowań do tego przedsięwzięcia jako w pełni zadowalający. Przyjęto program uroczystego spotkania oraz opracowano kosztorys. Składka dla uczestników to 110;zł od osoby, płatna do końca maja.
Zaplanowano także spotkanie Rady Towarzystwa na II połowę maja. Zaproszeni zostaną na nie liderzy klas biorących udział w Zjeździe. Zobowiązano kol. przewodniczącego do umieszczenia informacji o Zjeździe na stronie internetowej Towarzystwa. Osoby przygotowujące, a osoby przygotowujące bal do jego sfinalizowania. Na tym zebranie zakończono.

Protokołował:
Sekretarz

Do góry 


Protokół
Z posiedzenia Władz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dnia 11.10.2016 r.
Porządek zebrania:
1/ Otwarcie.
2/Wytyczne do działalności Zarządu i Rady na okres XI/2016 do IV/2016
3/ Skompletowanie Sądu Koleżeńskiego.
4/ Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad.1. Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski, który odczytał porządek zebrania.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. Zebranie stanowi również spotkanie zapoznawcze z nowymi członkami Rady. Następne Zebrania Zarządu będą poszerzane o członków Rady, którzy tematycznie będą zaangażowani.
Ad. 2 Przewodniczący zaproponował następujące działania w okresie X/2016 do IV/2017
- Aktywność medialna zmierzająca do utrzymywania i polepszania wizerunku Towarzystwa Przyjaciół Szkół. Umieszczanie na stronie zdjęć, wspomnień. Itp.
- Współorganizacja Memoriału Waldemara Rudzkiego – Jarosław Bomba, Krzysztof Mistrzak, wsparcie finansowe 500 zł,
- Rozważenie działań w ramach Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z obszarów wiejskich, absolwentek Szkoły, wiedza na temat pozyskania na aktywizację środków z funduszy unijnych – Małgorzata Jarczak,
- Przeprowadzanie akcji agitacyjnych do ZSR CKU wśród gimnazjalistów lokalnie przez członków Rady,
- Rozpoczęcie przygotowań do następnego Uroczystego Spotkania Absolwentów, które w przyszłym roku będzie dla koleżeństwa z roczników 67-92. Sugerujemy łączenie się sąsiadujących roczników. Przewodniczący zawiadamia liderów z klas młodszych, zamieszczamy w internecie informacje z prośbą o zgłoszenie się chętnych do poprowadzenia dalszej organizacji wśród swojego rocznika. Koniec maja ustala się terminem ostatecznym na zgłoszenie uczestnictwa i dokonanie wpłat. Certyfikaty ukończenia szkoły dla Absolwentów sprzed 50 lat przygotuje Kol. B.Filipiak,
- Kol. Krystynie Sadowskiej i Zofii Burskiej powierza się zawiadomienie i zaproszenie członka Rodziny śp. Jacka Kopytowskiego na Uroczyste Spotkanie Absolwentów,
- Członkowie Rady mają zająć się pozyskaniem wiedzy na temat osoby obsługującej stronę muzyczną Uroczystego Spotkania. Propozycje mają uwzględniać możliwości finansowe Towarzystwa oraz referencje od zadowolonych klientów.
Ad.3. Podczas spotkania odbyło się zebranie Sądu Koleżeńskiego, na którym powołano Kol. Jarosława Bombę na członka Sądu. Notatka z zebrania stanowi załącznik do Protokołu.
Ad.4. W sprawach różnych Przewodniczący przekazał informację o rozmowie odbytej z Dyrekcją Szkoły, na której przekazał sugestie z Ogólnego Zebrania dotyczące możliwości pomocy absolwentom rolnikom w zakresie rachunkowości, czy przygotowywania wniosków do Agencji.
Będzie to możliwe dla grupy zainteresowanych osób, po uprzednim zgłoszeniu w formie szkoleń bądź kursów udoskonalających.
Przewodniczący zgłosił wniosek o przeanalizowanie Statutu i rozważenie możliwości głosowania przez internet jako uzupełnienie w sytuacji braku kworum.
Kol. W.Sobociński stwierdził, że można rozważyć zwołanie w takiej sytuacji następnego zebrania ogólnego w odstępie czasowym np. 0,5 godziny i potem już nie ma limitu obecności.
Kol.Zdzisław Caban wyraził radość z organizowania 50 lecia ukończenia szkoły, bo dzięki Towarzystwu jest szybsza komunikacja między Absolwentami.
Przewodniczący Bogumił Skąpski poinformował, że w imieniu Towarzystwa na stronie internetowej zamieszczone zostaną życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Dnia Nauczyciela, a symboliczne kwiaty na ręce Dyrekcji przekaże w imieniu Towarzystwa Kol. Krzysztof Mistrzak.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała
Ewa Pabich

Do góry 


Protokół
Z Ogólnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach odbytego w dniu 14 września 2016 r. w ZSR CKU w Wojsławicach.
Porządek zebrania zgodnie z przedstawionym zawiadomieniem.
Ad.1. Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski. Przywitał wszystkich obecnych, szczególnie nowych członków i poprosił o uczczenie minutą ciszy Kolegów, którzy w minionym okresie zmarli; Waldemara Rudzkiego, Józefa Rozdrażewskiego i Dariusza Olejnika.
Następnie stwierdził quorum na zebraniu. Lista obecności 21 członków Towarzystwa stanowi załącznik do Protokołu.
Ad. 2. Odczytał porządek zebrania, które po poddaniu głosowaniu zostało jednomyślnie przyjęte.
Ad.3. Zaproponowano kandydatury Bogumiła Skąpskiego na przewodniczącego zebrania, a Ewy Pabich na sekretarza zebrania. Zostały one poddane głosowaniu i jednogłośnie przyjęte.
Ad.4.Regulamin Ogólnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach jest wyciągiem zapisów ze Statutu Towarzystwa, został on odczytany przez przewodniczącego zebrania. Stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Poddany głosowaniu został jednomyślnie przyjęty.
Realizując kolejne punkty zebrania wybrano członków poszczególnych Komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.
Ustępujący Przewodniczący Towarzystwa Bogumił Skąpski w swoim sprawozdaniu z działalności odczytał główne jej cele. Zwrócił uwagę na efekty dorocznych czerwcowych zjazdów absolwenckich, na których od dwóch lat obchodzimy 50-lecia ukończenia szkoły. Zaznaczył, że przez te spotkania absolwenci integrują się i propagują Szkołę. Towarzystwo skupiać się będzie na kontynuowaniu tych spotkań, przekładają się one również na wzrost wpływów z 1% z rozliczeń rocznych oraz wpłaty docelowe, które pozwalają nam do przyznawanych od kilku lat nagród dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Rolniczych, fundować nagrodę Absolwentów dla ucznia kierunku rolniczego.
Jednym z celów Towarzystwa jest również wspieranie organizacyjne i finansowe imprez sportowych przeprowadzanych w okolicy Szkoły. Od 2015 roku sponsorujemy jedną imprezę – Gminny Turniej Tenisa Stołowego - Memoriał Waldemara Rudzkiego. Nasz kolega Jarosław Bomba jest z ramienia Towarzystwa współorganizatorem. Przewodniczący podkreślił dobrą współpracę z Dyrekcją Szkoły, zaznaczając że Szkoła zaprasza Towarzystwo na każdą ważniejszą imprezę szkolną. Towarzystwo ma również zakładkę na stronie internetowej Szkoły, posiadamy gablotę na terenie Szkoły, jak również otrzymaliśmy Statuetkę „Przyjaciel Szkoły”. Na przestrzeni 3 lat odbyło się 10 zebrań Zarządu poszerzonych o członków Rady. Powstał folder Towarzystwa – przed obchodami 70-lecia Szkoły i na pewno zwiększyło to promocję .Członkowie i absolwenci propagują Szkołę, roznoszą ulotki, informują o Szkole w terenie w gimnazjach. Działalność członków Towarzystwa jest całkowicie społeczna, od wielu lat składka członkowska wynosi 20 zł.
Kol. Zofia Burska przedstawiła sytuację finansową w latach 2013-2016. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
W dyskusji głos zabrali :Honorowy Przewodniczący Wiesław Sobociński , Kol. Bogumił Skąpski ,Kol. Józef Burski, Kol. Wiktor Rusiecki ,Kol. Kazimierz Płatek.
Sprawozdanie z działalności zostało poddane głosowaniu i jednomyślnie zatwierdzone.

Odczytano sprawozdania Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium i absolutorium zostało udzielone.
Wybory ukonstytuowały władze Towarzystwa :
Zarząd: Bogumił Skąpski - przewodniczący, Krzysztof Mistrzak - vice przewodniczący, Ewa Pabich - sekretarz , Krystyna Sadowska – skarbnik, Małgorzata Jarczak - członek Zarządu.
Do Rady Towarzystwa zgłoszono i w głosowaniu wybrano:
Daniszewska Romualda, Burski Józef, Libiszowski Mateusz, Majchrzak Anna, Drzazga Cezary.
Sąd Koleżeński:
Teresa Sadowska, Banaszczyk Andrzej .Zdecydowano, że jedną osobę Sąd dokoptuje.
Komisja Rewizyjna: Krystyna Piorun ,Maria Tomaszewska, Kazimierz Płatek .
Ad.11. Przewodniczący Bogumił Skąpski określił zadania kierunkowe jako kontynuację poprzedniego okresu działania na podtrzymywaniu propagowania Szkoły, agitację uczniów do naboru do ZSR CKU, propagowanie działań Towarzystwa Przyjaciół Szkół i Szkoły poprzez organizację imprezy sportowej, fundowanie nagród dla najlepszych uczniów, organizowanie dorocznych spotkań absolwentów.
Podjęta Uchwała w sprawie realizacji zadań kierunkowych stanowi załącznik do Protokołu.
W sprawach różnych zabrał głos Kol. Kazimierz Płatek i zaproponował, by na doroczne spotkania absolwenckie zaprosić przedstawiciela rodziny zmarłego Przewodniczącego Jacka Kopytowskiego.
Propozycja ta została zaakceptowana przez zgromadzonych.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołowała
Ewa Pabich

(Szczegółowy zapis protokołu w dokumentacji Towarzystwa do wglądu dla Zainteresowanych.)

Do góry 


Witam serdecznie Koleżanki i Kolegów.

Miło mi poinformować, że 24 czerwca, w imieniu Towarzystwa uczestniczyłem w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Naszej Szkole.
Oprócz wielu nagród przyznawanych przez Szkołę dla wyróżniających się uczniów, wręczonych przez wychowawców i dyrekcję, miałem przyjemność, jak corocznie, wręczyć nagrody finansowe fundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych.
Nagrody otrzymali:
Patryk Miśkiewicz z kl. I LO
jako najlepszy uczeń ZSR CKU Wojsławice
Artur Król, uczeń kl. III Zawodowej Sz. Rol.
za najlepsze wyniki wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Adam Jarczewski z Technikum Mech. Rol.-
najlepszy uczeń Szkoły kierunku rolniczego. Jest to tradycyjnie nagroda ABSOLWENTÓW Techników Rolniczych
Wszystkim wyróżnionym, w imieniu Towarzystwa P. Sz. Rol. serdecznie gratuluję, a wszystkim uczniom i nauczycielom życzę udanych i bezpiecznych wakacji.
W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom i sponsorom za wpłacone datki dzięki którym możemy podtrzymać tradycję przyznawania nagród, szczególnie NAGRODY ABSOLWENTÓW.

Bogumił Skąpski - przewodniczący
lipiec 2016 r.

Do góry 


Protokół
z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dnia 25.04.2016 r.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie.
2. Organizacja Uroczystego Zebrania Towarzystwa 25 czerwca 2016 r.
3. Przygotowanie do Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych.
4.  Sprawy różne.

Ustalono, że przeprowadzenie Zebrania sprawozdawczo- wyborczego ustala się na II połowę września 2016 r.

Zdecydowaną większość spotkania poświęcono sprawom organizacyjnym Uroczystego Zebrania Towarzystwa.

Szczegółowy zapis posiedzenia znajduje się w dokumentacji Towarzystwa.

 Protokołowała
 
Ewa Pabich

Do góry 


Protokół
Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dnia 21.10.2015 r.
Porządek zebrania:
1/ Otwarcie.
2/Jubileusz 20- lecia Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
3/ Podsumowanie udziału w uroczystościach Jubileuszu 70-lecia Szkoły.
4/ Sprawy organizacyjno-budżetowe.
5/ Wolne wnioski.

Ad.1. Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski, który odczytał porządek zebrania.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2. Wprowadzając w temat Kolega Przewodniczący pogratulował wszystkim Jubileuszu i życzył pomyślności i zapału do dalszego działania.
Jako pierwszy zabrał głos Kol. Wiesław Sobociński, który powiedział że początek myśli, które kojarzą mu się również z początkiem Towarzystwa to Zygmunt Baran, który na Zjeździe roczników 65-71 odbywającym się w Domu Strażaka w 1990 r. poddał pomysł o cyklicznym spotykaniu się absolwentów. Pomysł ten podchwycił Jacek Kopytowski z innymi absolwentami i na Zjeździe zawiązała się grupa inicjatywna , która doprowadziła do zawiązania się Stowarzyszenia.
Kol. Witold Rusiecki wspomniał o zmarłym Przewodniczącym Jacku Kopytowskim, który z wielkim oddaniem i zaangażowaniem wspólnie z Kol. Wiesławem Sobocińskim działał w Towarzystwie.
Józef Burski opowiadał o częściach nieoficjalnych spotkań absolwenckich często kontynuowanych w gościnnym domu Burskich.
Zdzisław Caban stwierdził, że zobowiązanie dotyczące zgrupowania rocznika 65 wypełnił. Obecni na spotkaniu jubileuszowym szkoły byli usatysfakcjonowani i wyrazili chęć udziału w następnych dorocznych spotkaniach absolwentów organizowanych przez Towarzystwo w ostatnią sobotę czerwca każdego roku. Adresy tych osób zgromadzone przez Kol. Z. Cabana zostały przekazane do dokumentacji TPSzR – Kol. Zofii Burskiej.
Ewa Pabich zabierając głos podkreśliła, że lokomotywą Towarzystwa jest i był nadal mimo ograniczeń zdrowotnych Kol. Wiesław Sobociński i to często z szacunku dla Niego absolwenci TPSzR poświęcają swój czas, pokonują trudności, by spotykać się i dla Towarzystwa i Szkoły działać.
Kol. Teresa Sadowska podkreśliła znaczenie możliwości spotykania się z absolwentami, gdyż po odejściu na emeryturę kontakt ze szkołą był ograniczony.
Kol. Krystyna Sadowska – skarbnik od początku istnienia Towarzystwa powiedziała, że zawsze ma miłe wspomnienia z działalności w Towarzystwie.
Wspomniano zmarłych Kolegów Jacka Kopytowskiego i Waldemara Rudzkiego, stwierdzając że zawsze będą w naszej pamięci. Często na spotkaniach wymieniamy się opowieściami o wydarzeniach i sytuacjach z Ich udziałem.
Kol. Bogumił Skąpski stwierdził, że ważne jest by przygotowywać i integrować oraz wprowadzać w działalność społeczną i misję na rzecz szkoły coraz młodsze roczniki absolwentów.
Dalsza część protokołu znajduje się w dokumentacji Towarzystwa.
Zgodnie z paragrafem 13 Statutu Towarzystwa podjęto uchwałę o wykreśleniu z listy członków Towarzystwa absolwentów nie płacących składek członkowskich. Uprzednio zostały do nich wysłane zawiadomienia

Protokołowała
Ewa Pabich
Do góry
Protokół
Z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
z dnia 17.09.2015 r.
Zebranie otworzył Przewodniczący B. Skąpski, który odczytał porządek zebrania:
1/ Stan przygotowań Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych do obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły – sztandar, fundusze, nauczyciele.
2/ Sprawy związane z reklamą i promocją Towarzystwa.
3/ Apel do Absolwentów dotyczący finansowego wsparcia nagród dla młodzieży uczącej się w ZSzkR CKU.
4/ Kondycja finansowa Towarzystwa.
5/ Wolne wnioski.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Szczegółowy zapis posiedzenia dostępny jest w dokumentacji Towarzystwa.

Protokołowała:
Romualda Daniszewska
Do góry
Protokół

W dniu 24 .06.2015 odbyło się posiedzenie Zarządu T.P.Sz Rol.
Porządek posiedzenia
1. sprawy związane z zakończeniem roku szkolnego w Z S R C K U
2. stan przygotowań Towarzystwa do obchodów 70 - lecia Jubileuszu Szkoły
3. promocja naszego stowarzyszenia
W pkt. 1 - omówiono wysokość i podział nagród fundowanych przez Towarzystwo dla najlepszych uczniów. Uwzględniono sugestie Dyrekcji Szkoły w ich przyznaniu a także dalszego wspomagania najlepszych sportowców .
W pkt. 2 - Zarząd uznał, że stan przygotowań ze strony Towarzystwa przebiega zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wyasygnowano także odpowiednią kwotę na potrzeby organizacji Jubileuszu.
w pkt.3 - Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie funduszy niezbędnych do wypromowania Towarzystwa P.Sz .Rol. Taką okazją są właśnie obchody Jubileuszowe .Postawiono na folder.
Na tym zebranie zakończono.
Szczegółowy protokół do wglądu u sekretarza Zarządu.

Sekretarz Zarządu
Ewa Pabich

W dniu 18 kwietnia 2015 r. przedstawiciele Rady Towarzystwa w imieniu Absolwentów składali życzenia Złotym Jubilatom Bożenie i Wiesławowi Sobocińskim
Jubileusz Waszego 50-lecia Ślubu potwierdza, że miłość która Was połączyła – przyniosła wspólnie przeżyte lata, wiele dobra, radości i wzajemnego wsparcia.
Jesteście dla nas pięknym przykładem nie tylko wypełniania powołania małżeńskiego i rodzinnego, ale również takiego życia, które jest otwarte na ludzi i świat.
Dziękujemy, że zaraziliście nas swoimi pasjami . Gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, życząc by Stwórca i Patronowie nadal skutecznie się Wami opiekowali, obdarzając zdrowiem i potrzebnymi łaskami.
Wszystkiego co najlepsze.


Absolwenci z Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
24 kwietnia 2015
Do góry
Protokół
Z posiedzenia Władz Statutowych Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
z dnia 16.04.2015 r.
Po powitaniu zebranych Przewodniczący Bogumił Skąpski zaproponował następujący porządek spotkania: (...)
Protokół

Z posiedzenia Władz Statutowych Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
z dnia 20.10.2014 r.
Otwarcia dokonał Przewodniczący Bogumił Skąpski wspominając niedawno zmarłego kolegę – profesora Waldemara Rudzkiego. Zaproponował, by poświęcać czas na spotkaniach również pamięci tych, którzy od nas już odeszli.  
W dniu 28 czerwca 2014
odbyło się otwarte zebranie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach. W zebraniu oprócz członków tłumnie uczestniczyli także sympatycy i absolwenci przybyli na swój zjazd. Otwierając posiedzenie Przewodniczący Towarzystwa kol. Bogumił Skąpski przedstawił dwupunktowy porządek:
1. Krótkie podsumowanie działalności Towarzystwa.
2. Przygotowanie do obchodów 70-lecia istnienia szkoły.
Porządek został przyjęty przez aklamację.
W pkt.1 kol. Przewodniczący stwierdził, że Towarzystwo realizuje wszystkie cele statutowe i stawiane na bieżąco założenia i zadania. Świadczy o tym niezła kondycja finansowa i członkowska. Dzięki składkom członkowskim, darowiznom, w tym 1% od podatku, sponsorom ( pełna informacja była udostępniona do wglądu na zebraniu), Towarzystwo może planować i realizować techniczne wsparcie dla Szkoły, oraz jej wyróżniających się w nauce i działalności społecznej uczniów.
W tym roku po raz pierwszy za pośrednictwem Towarzystwa została dodatkowo przyznana ufundowana przez Absolwentów Technikum Rolniczego nagroda finansowa dla ucznia z najwyższą średnią kierunku rolniczego.
Miło nam poinformować, że nagrodę otrzymała uczennica II kl. TR Justyna Kubiak. Nagroda ma szansę stać się nagrodą stałą, ponieważ absolwenci już zabezpieczyli środki finansowe na rok następny.
Podkreślono znakomitą współpracę z Dyrekcją ZSRCKU. Cieszy rosnące zainteresowanie kierunkami związanymi z rolnictwem wśród gimnazjalistów szkół naszego regionu. Świadczy o tym coraz większa ilość chętnych do kontynuowania nauki na tych kierunkach.
W pkt.2 nawiązano do zbliżającego się jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły rolniczej i wynikającymi z tego zadaniami dla Towarzystwa oraz pozostałych absolwentów. Zarząd Towarzystwa prosi o wzajemne informowanie się i liczny udział w przewidzianych obchodach w 2015 r.
Nadsyłanie drogą internetową, pocztową lub osobiście wspomnień, pamiątek i zabawnych fotek z okresu nauki w szkole. Będą one prezentowane one w zakładce „ Absolwenci” pod hasłem „ 70 lat minęło”.
Apelujemy do absolwentów o promowanie w swoim środowisku Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach. Mile widziany jest także sponsoring i odpis 1% z podatku, który pozwoli wspomóc Szkołę w jej przygotowaniach do godnego uczczenia Jubileuszu.
Na tym zebranie zakończono.

Protokołowała
Romualda Daniszewska
członkini Rady
Do góry
W dniu 28.05.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu T.P.Szk.Rol.
Porządkiem zebrania było:
- omówienie spraw bieżących
- ocena stanu przygotowań do uroczystego zebrania członków Towarzystwa oraz zjazdu absolwentów w dniu 28.06.2014 r.

W ramach spraw bieżących przyjęto deklaracje nowowstępujących do Towarzystwa. Zapoznano się z kondycją finansową i wstępnie potwierdzono wysokość nagród dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego. Imienne zatwierdzenie ich nastąpi po podliczeniu średnich ocen w dniu 16.06.br. na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

W punkcie drugim oceniono, że stan przygotowań do uroczystości przebiega zgodnie z planem. Członkowie Rady odpowiedzialni za przygotowanie wywiązują się na bieżąco z podjętych zobowiązań.

Na podstawie dokonanych deklaracji uczestnictwa i dokonanych wpłat, oszacowano, że w zjeździe weźmie udział ok. 100 osób. Na tych szacunkach opierają się dalsze przygotowania.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w dniu 16.06 br. o godz. 15.30.
Protokół posiedzenia do wglądu dla członków Towarzystwa.

Sekretarz Zarządu
Ewa Pabich
Do góry
SPRAWOZDANIE

Witam Koleżanki i Kolegów,
Dnia 14.04.2014 r. odbyło się posiedzenie władz statutowych Towarzystwa. W trakcie posiedzenia kol. Zofia Burska przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej, które zostało jednogłośnie przyjęte. Uchwała w powyższej sprawie stanowi załącznik do protokołu. Opracowano także preliminarz wydatków na rok 2014. Szczegółowy wykaz planowanych przychdów i wydatków w protokole z posiedzenia.
Podjęto konkretne decyzje dotyczące uroczystego zebrania ogólnego. Odbędzie się ono tak jak wstępnie planowano 28 czerwca b.r. o godz. 17.30, a po nim spotkanie Absolwentów PTR Wojsławice. Podjęto także w tym zakresie wytyczne dotyczące koordynacji całości spotkania, jego przebiegu i zakończenia. O terminie uroczystego zebrania i jego programie członkowie Towarzystwa regularnie opłacający składki członkowskie zostaną powiadomieni listownie.
Posiedzenie zakończono wolnymi wnioskami dotyczącymi spraw wewnętrznych Towarzystwa. Cały protokół z posiedzenia dostępny dla członków Towarzystwa u sekretarz Zarządu.

Za Zarząd
Ewa Pabich (Sekretarz)
Do góry

W dniu 29 października 2013 roku w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach odbyło się uroczyste Ślubowanie Kadetów klas I LO o charakterze policyjnym. (więcej na stronie szkoły w zakładce Aktualności)
    Miło mi poinformować, że na uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele naszego Towarzystwa. Miałem zaszczyt i przyjemność w niej uczestniczyć.
    Dyrekcja i Rada Pedagogiczna doceniając starania i zaangażowanie Towarzystwa w pomoc i pracę na rzecz ZSRCKU uhonorowała je statuetką Przyjaciel Szkoły oraz imiennym dyplomem.
    Czujemy się ogromnie zaszczyceni i wyróżnieni. Możemy tylko obiecać, że dołożymy wszelkich starań aby dalsza współpraca była nie mniej owocna niż dotychczas.
    Jednocześnie, w mieniu Towarzystwa życzę Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i pozostałym Pracownikom Szkoły wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w dalszej pracy wychowawczej. Uczniom zaś, szczególnie nowoprzyjętym "pierwszakom" dobrych ocen, bezstresowej nauki i świetnej rodzinnie-towarzyskiej atmosfery w szkolnych murach.

                                                                    Przewodniczący Zarządu TPSR
                                                                    Bogumił Skąpski
Do góry


Witam Koleżanki i Kolegów,

Dnia 14 czerwca 2013 roku odbyło się ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Towarzystwa.
Po stwierdzeniu ważności zebrania na jego Przewodniczącego wybrano kolegę Krzysztofa Mistrzaka, dotychczas pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Towarzystwa.
Zaprezentował on sprawozdanie z działalności organizacji za ubiegły rok. Następnie udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Niezwykle serdecznie powitano dotychczasowego wiceprzewodniczącego Towarzystwa a jednocześnie jego założyciela i niezwykle aktywnego działacza, kol. Wiesława Sobocińskiego. Wcześniejszą uchwałą Zarządu wyróżniono go tytułem Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach

Dziękując, nasz serdeczny Kolega zobowiązał się dalej, w miarę możliwości uczestniczyć w życiu naszej organizacji, wspierając cennymi radami i doświadczeniem

DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY DUŻO, DUŻO ZDROWIA

W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyboru nowej Rady Towarzystwa i wchodzącego w jej skład Zarządu, którą aktualnie tworzą:
Przewodniczący - Bogumił Skąpski (e-mail: bkskapski73@wp.pl)
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Mistrzak
Sekretarz - Ewa Pabich
Skarbnik - Krystyna Sadowska
Członek - Józef Burski
Radę Towarzystwa uzupełniają Członkowie:
Zdzisław Caban,
Romualda Daniszewska
Ryszard Foryś
Grażyna Rusiecka
Radosław Stefaniak
Waldemar Świątek

Wybrano również:
Sąd Koleżeński w składzie:
Waldemar Rudzki
Wiktor Rusiecki
Teresa Sadowska
Komisję Rewizyjną w składzie:
Krystyna Piorun
Kazimierz Płatek
Maria Tomaszewska

Zebranie oprócz realizacji dotychczasowych celów zobowiązało nowy Zarząd do szczególnej aktywności w zakresie popularyzacji wśród młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, zawodu nowoczesnego rolnika i zdobywania oraz poszerzania wiedzy w tym kierunku w murach naszej Szkoły.
Prosimy om szczególną aktywność w tym zakresie członków Towarzystwa oraz absolwentów kierunków rolniczych.
Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu z Dyrekcją ZSRCKU w Wojsławicach, której to dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą, niemniej owocną

Dziękujemy także wszystkim Członkom i Sympatykom za 1-procentowy odpis od podatku, który to w znaczący sposób zwiększy możliwości finansowe realizacji statutowych przedsięwzięć Towarzystwa.

Z pozdrowieniami,
Bogumił Skąpski
Do góry


Statutowe zebranie sprawozdawczo-wyborze przewidziane jest na dzień 14.06.2013 r. o godz. 16 w ZSR Wojsławice, o czym członkowie Towarzystwa zostaną dodatkowo poinformowani.

W związku z potrzebą ograniczenia tzw. wydatków organizacyjnych , stopniowo będziemy rezygnować z korespondencji listowej. Także broszurowe wydania Biuletynu Informacyjnego zastąpione zostanie elektronicznym.

Szczegółowe informacje podane zostaną na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu.

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący Rady Towarzystwa

p.o. Krzysztof Mistrzak


Osoba do kontaktu: Bogumił Skąpski - e-mail: bkskapski73@wp.pl