Dzisiaj jest

STRONA GŁÓWNA || Z ŻYCIA TOWARZYSTWA ||  ABSOLWENCI

UWAGA!!!

NOWY ADRES STRONY WWW Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach - zsrcku.pl


 


Zapraszamy wszystkich absolwentów do przyłączania się do naszego Towarzystwa. Roczną składkę na działalność statutową w wysokości 20zł można wpłacać na konto w banku PEKAO SA:
nr konta: 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH


Drodzy Absolwenci i Sympatycy!

W związku z nadejściem kolejnego okresu składania zeznań podatkowych, przypominamy i prosimy o przekazywanie odpisu 1% dla naszego Towarzystwa. W szczególności zwracamy się do naszych absolwentów i sympatyków oraz instytucji związanych z Zespołem Szkół Rolniczych w Wojsławicach.
Przekazywane przez Was pieniądze są wykorzystywane na cele statutowe, związane ze Szkołą i jej absolwentami o czym świadczą coroczne sprawozdania finansowe, udostępniane w szczegółach wszystkim zainteresowanym.

Nasz numer KRS 0000366440

Dziękujemy za i prosimy o jeszcze.

Za Zarząd

Krystyna Sadowska
(Skarbnik)

 


70 lat minęło!


Miło mi poinformować, że z inicjatywy Dyrekcji ZSRCKU w Wojsławicach została powołana grupa organizacyjna celem przygotowania obchodów Jubileuszu 70-lecia utworzenia Szkoły Rolniczej w Wojsławicach. W skład grupy wchodzą także przedstawiciele naszego Towarzystwa. Wstępnie ustalono, że uroczystość odbędzie się 10.10.2015r. wg programu opracowanego przez powołany komitet na kolejnym jego posiedzeniu (marzec - kwiecień).

Jubileusz będzie także możliwością spotkania się absolwentów Szkoły z całego okresu nauczania. W szczególności zaś tzw. roczników jubileuszowych z cyklu 5-letniego (od 2010r w dół co 5 lat). Przedstawicieli klas zainteresowanych takim spotkaniem proszę o kontakt ze mną lub sekretariatem Szkoły (adresy i numery telefonów dostępne na stronach internetowych). Zainteresowane klasy muszą się organizować same. Szkoła i Towarzystwo służą jedynie pomocą. W roku bieżącym nie przewidujemy organizacji tradycyjnego czerwcowego zjazdu absolwentów.

Postanowiono również wymienić istniejący a sfatygowany już upływem czasu sztandar Szkoły na nowy bardziej okazały. Okazałość ta jest jednak w dużej mierze uzależniona od sponsorów, sympatyków i absolwentów chcących być jego fundatorami i tym samym czuć się nadal z Nią związanym. Pamiętajmy, że sztandar będzie symbolem istnienia i działalności Szkoły z którą mieliśmy zaszczyt być związani w różnych jej etapach funkcjonowania.

Instytucje i osoby, które chcą wnieść cegiełkę i czuć się fundatorami sztandaru, prosimy o przekazywanie dobrowolnych kwot na konto Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach z dopiskiem " sztandar". Pieniądze można przekazywać w inny, wygodny dla siebie sposób, po uprzednim kontakcie z sekretariatem ZSRol., lub Zarządem Towarzystwa PSzRol.

Kolejne informacje dot. obchodów oraz zjazdu absolwentów, będą umieszczane na stronie internetowej ZSRCKU oraz w zakładce Towarzystwa PSzRol. w Wojslawicach.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy absolwenci korzystają z internetu. Proszę zatem o wzajemne przekazywanie sobie wszelkich komunikatów i próśb organizatorów drogą poza internetową.

Drodzy Absolwenci i Sympatycy!

Organizatorzy liczą na waszą pomoc, zaangażowanie w przygotowaniu Jubileuszu i przybycie na jego cześć finalną.

W imieniu organizatorów

Bogumił Skąpski
Przewodniczący TPSR


KRS 0000366440
Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa

Zapraszamy wszystkich absolwentów do przyłączania się do nas. Roczną składkę na działalność statutową w wysokości 20 zł można wpłacać
na konto w banku PEKAO SA.
 nr konta: 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811


Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach powstało 16 października 1995 roku.

Celem Towarzystwa jest:
- Wspieranie działań organizacyjnych związanych z wypełnianiem wszystkich funkcji spełnianych przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
- Motywowanie do podejmowania wszelkich działań zmierzających do optymalizowania procesów dydaktycznych i wychowawczych
- Motywowanie do rozwijania w szkołach rolniczych w Wojsławicach działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej
- Motywowanie uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce i działalności pozalekcyjnej poprzez promowanie i nagradzanie uzyskujących wyróżniające wyniki w nauce, olimpiadach i konkursach
- Organizowania pomocy materialnej dla uczniów z obszarów wiejskich pozostających w trudnych warunkach materialnych
- Wspieranie absolwentów prowadzących gospodarstwa rolne w zakresie doskonalenia produkcji rolnej oraz udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania dotacji przeznaczonych na wspieranie produkcji rolnej w gospodarstwach
- Rozwijanie zainteresowań sportem poprzez organizowanie zawodów i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej z obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie:
- zrzesza i jednoczy absolwentów szkół rolniczych w Wojsławicach, Rodziców uczniów oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem szkół rolniczych w Wojsławicach. Zrzesza członków zbiorowych, tj. instytucje, organizacje społeczne i podmioty gospodarcze
- propaguje szkoły związane ze wszystkimi kierunkami kształcenia w środowisku na terenie całego kraju i poza granicami
- prowadzi działalność na rzecz wspierania wszystkich inicjatyw związanych z doskonaleniem i rozwijaniem nauczania i wychowania służących coraz lepszemu przygotowaniu absolwentów do pracy zawodowej
- prowadzi działalność na rzecz wspierania wszystkich inicjatyw związanych z doskonaleniem i rozwijaniem działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, w której uczestniczą uczniowie, absolwenci oraz inna zainteresowana młodzież i osoby
- współpracuje z organizacjami i instytucjami, które organizacyjnie i finansowo wspierają działalność Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
- upowszechnia w postaci materiałów drukowanych działalność i zamierzenia podejmowania w ZSRCKU w Wojsławicach, które są związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną
|- występuje do samorządów, organów państwowych, organizacji sportowych i innych z postulatami dotyczącymi edukacji i rozwoju oświaty rolniczej

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach posiada status Organizacji Pożytku Publicznego przyznany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS 0000366440
Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa


W skład pierwszego założycielskiego Zarządu wchodzili:
przewodniczący - Jacek Kopytowski
z-ca przewodniczącego - Wiesław Sobociński
sekretarz - Ewa Pabich
skarbnik - Krystyna Sadowska
sekretarz - Maria Adamiak

Zapraszamy wszystkich absolwentów do przyłączania się do nas. Roczną składkę na działalność statutową w wysokości 20 zł można wpłacać
na konto w banku PEKAO SA.
 nr konta: 81 1240 3305 1111 0000 2939 1811


STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH


Osoba do kontaktu: Bogumił Skąpski - e-mail: bkskapski73@wp.pl